Pirkanmaan Vedenkäsittely

Suodattimet kaivoveteen

Suodattimet pora- ja rengaskaivon vedenpuhdistukseen

Valikoimassamme on useita erilaisia vedensuodattimia, joilla ratkaistaan haasteellisen kaivoveden ongelmat ja puhdistetaan asiakkaan vesi juomakelpoiseksi. Meiltä asiakas saa kattavaa tietoa kaivovedestä, vedensuodattimista ja kokonaisratkaisuista veden puhdistamiseksi.

Suodattimet pystyvät puhdistamaan koko talouden kaivovedestä pois esimerkiksi ammoniumin, arseenin, humuksen, kloridin, mangaanin, radonin, raudan uraanin, veden kovuuden (kalkin), hajuhaitat (esimerkiksi rikkivety, joka haisee mädältä kananmunalta) ja mahdolliset bakteerit ja virukset.

Vedensuodattimet


Ominaisuudet

 • Poistavat kaivovedestä esimerkiksi ammoniumia, arseenia, bakteereita, fluoridia, humusta, kalkkia, kloridia, mangaania, radonia, rautaa ja uraania 
 • Poistavat kaivovedestä haju- ja makuhaitat (myös rikkivedyn = mätä kananmuna)
 • Ratkaisevat veden kalkkiongelmat (toimii myös kaupungin tai kunnan verkossa olevan kiinteistön kalkkiongelmiin)
 • Nostavat veden alhaisen pH:n hyvälle tasolle (yli 8.0)
 • Suodattavat järvivedestä juomakelpoista vettä

Tekniset tiedot

Valikoimassamme olevat massasuodattimet ovat tarkoitettu kaiken kaivoveden käsittelyyyn. Suodattimet ovat helppokäyttöisiä ja pitkäikäisiä. Suodattimien massan puhdistus tehdään vastavirtahuuhtelun avulla, joka vaatii aina viemäröinnin. Vastavirtahuuhtelua ohjataan suodattimessa olevalla automatiikalla (kellolaitteella) ja se vaatii sähkövirran. Suodattimissamme käytetään pääosin maailman johtavan automatiikkavalmistajan Clack:n kellolaitteita. 

Suodattimien esitteet ja tarkemmat tekniset tiedot löydät "Materiaalit" -sivulta => Materiaalit

EcoFe -rauta- ja mangaanisuodatin haastaviin kohteisiin.

Mittayksiköt: 0,1 mg/l = 100 μg/l.

Ammonium
Ammoniumin raja-arvo on 0,5 mg/l. Hyvässä vedessä ammonium on alle 0,05 mg/l. Jos ammoniumpitoisuus on yli 0,5 mg/l, voi vedessä olla jätevesien vaikutusta. Ammonium pystytään suodattamaan koko talouden vedestä massasuodattimella.

Arseeni
Arseenin raja-arvo on 0,01 mg/l. Tulee kaivoveteen kallioperästä. Yleinen porakaivojen ongelma. Arseeni juomavedessä on terveydelle vaarallista. Arseeni saadaan suodatettua massasuodattimilla koko talouden vedestä tai vaihtoehtoisesti pelkästä juomaveden osuudesta yhden vesipisteen käänteisosmoosisuodattimella.

Bakteerit
Hyvässä kaivovedessä ei ole bakteereita. Pintavesien pääsy tai kaivon huono rakenne aiheuttavat rengaskaivossa bakteerien pääsyn veteen. Porakaivossa bakteereita esiintyy, jos kaivoon on päässyt pieneläin tai kaivon rakenne on puutteellinen. Bakteerit pyritään ensisijaisesti saamaan pois kaivovedestä korjaamalla kaivon rakenne ja desinfioimalla kaivo. Tarvittaessa bakteerit tuhotaan kaivovedestä asentamalla UV-valo painesäiliön jälkeen.

Fluoridi
Fluoridin raja-arvo on 1,5 mg/l. Fluoridi juomavedessä on terveydelle haitallista. Fluoridi suodatetaan juomaveden osuudesta yhden vesipisteen käänteisosmoosisuodattimella.

Humus
Humus ilmoitetaan vesianalyysitodistuksissa nimellä KMnO4-luku tai CODMn. Raja-arvot kaivovedessä ovat 20 mg/l (KMNnO4-luku) ja 5 mg/l (CODMn). Humus pääsee usein pintaveden mukana rengaskaivoon, mutta humusta voi olla myös maaperässä ja siten myös porakaivossa. Humus värjää pyykkiä ja aiheuttaa veteen pahaa makua. Humus aiheuttaa lisäksi haasteita varsinkin raudan ja mangaanin suodattamiselle. Humussuodattimet käyttävät vastavirtahuuhtelussa suolaa.

Kalkki
Kalkki ilmoitetaan vesianalyysitodistuksissa kokonaiskovuutena (yksikkö mmol/l,dH). Hyvän veden kovuus on 3-5 dH. Kalkki saadaan koko talouden vedestä suodatettua vedenpehmentimellä, joka käyttää massan virkistykseen suolaa.

Kloridi
Kloridin raja-arvo kaivovesissä on 100 mg/l. Aiheuttaa korroosiota vesijohdoissa ja -kalusteissa. Kaivovesissä esiintyvissä pitoisuuksissa vesi ei yleensä maistu suolaiselle. Suomessa vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. Hyvässä vedessä kloridipitoisuus on alle 10 mg/l. Kloridi suositellaan puhdistettavaksi kaikesta vedestä ja se pystytään tekemään käänteisosmoosisuodattimella.

pH-arvo
pH:n raja-arvo on 6,5-9,5. Vesi ei saa syövyttää vesijohtoja. Alhainen pH (jo alle 7.0) voi aiheuttaa korroosiovaikutuksia käyttöveden putkistolle ja laitteille. Alhaista pH-arvoa nostetaan massasuodattimella.

Radon
Radonia esiintyy yleisesti porakaivossa. Hyvässä kaivovedessä radonia on alle 150 Bq/l. Talousveden radonin enimmäispitoisuus pienissä yksiköissä on 300 Bq/l, mutta yksittäisissä kotitalouksissa sallitaan 1000 Bq/l (STM asetus 401/2001). Radon on uraanin ohella yksi terveydelle vaarallisimmasta porakaivoveden ominaisuuksista. Suosittelemme radonin suodatukseen tehokkaampaa Radonett:ia, kun kyseessä on aktiivisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto tai omakotitalo.

Rauta ja mangaani
Rauta ja mangaani ovat yleisimmät kaivoveden laatuongelmien aiheuttajat. Raudan raja-arvo kaivovedessä on 0,4 mg/l ja mangaanin raja-arvo 0,1 mg/l. Meillä on valikoimassa eri kokoisia malleja riippuen raudan ja mangaanin, käyttäjien ja vesipisteiden lukumääristä. Mikäli vedessä on rikkivedystä johtuva hajuhaitta, rauta- ja mangaanisuodattimessa on sisäänrakennettu ilmastin, jolla hajuhaitta saadaan suodatettua vedestä pois. Rauta- ja mangaanisuodattimien vastavirtahuuhtelu tehdään vedellä - ei tarvetta suolavirkistykselle.

Mangaani juomavedessä on vaaraksi terveydelle, lue lisää THL:n tutkimuksesta: Mangaani juomavedessä on vaaraksi terveydelle (ladattava PDF) 

Rikkivety
Rikkivety on kaasu, joka haisee mädältä kananmunalta ja se on yleinen porakaivojen hajuhaitta. Rikkivety saadaan vedestä pois ilmastamalla. Meidän valikoimassamme on hapetinputki, jolla kaikki vesi pystytään käsittelemään.

Uraani

Talousvedessä uraanin suurin sallittu pitoisuus on 30 μg/l. Raja-arvo koskee suurten vesilaitosten vettä, mutta terveysvaikutusten perusteella sitä voidaan pitää suurimpana hyväksyttävänä pitoisuutena myös kaivovedelle. Uraani pystytään suodattamaan kaikesta vedestä tai pelkästään juomaveden osuudesta.

Lähde: www.ymparisto.fi

Käyttökohteet

 • Omakotitalot
 • Vapaa-ajan asunnot
 • Kesämökit
 • Maatalous
 • Vesiosuuskunnat
 • Leipomot
 • Teollisuus

Veden puhdistustakuu

Kaikilla vedensuodattimillamme on veden puhdistustakuu. Suodattimien mitoitus perustuu maksimissaan kaksi vuotta vanhaan laajaan vesianalyysiin, jonka perusteella valitaan kohteeseen oikeanlaiset suodattimet. Suodattimien asennuksen jälkeen vedestä teetetään vesianalyysi akkreditoidussa, puolueettomassa laboratoriossa. Yhteistyökumppanimme vesianalyysitutkimuksissa on Eurofins Environment Testing Finland Oy. Heidän palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki STM:n asetuksen 401/2001 mukaiset vesianalyysit. 

Mitä teen, jos kaivoni vedenlaatu epäilyttää?

Kaivovedestä teetetään vesianalyysi, jonka perusteella selvitetään veden laatu. Suosittelemme aina teettämään vesianalyysin akkreditoidussa, puolueettomassa laboratoriossa. Vesianalyysin tulosten valmistuttua (noin 7-14 työpäivää) saadaan selville veden laatu. Jos STM:n asetuksen 401/2001 mukaiset veden laatuvaatimukset tai -suositukset ylittyvät, suosittelemme oikeanlaisia suodattimia veden puhdistamiseksi.

Toimi näin: 
1) tilaa vesianalyysi, 2) vesianalyysin perusteella valitaan oikeat suodattimet ja 3) suodattimien asennus.


Kaikki vesianalyysit tehdään yhteistyökumppanimme puolueettomassa laboratoriossa Lahdessa.